Stärk välfärden i Ludvika kommun

Det råder idag en påtaglig resursbrist inom Ludvikas välfärd. Inte minst är situationen mycket ansträngd inom skola och äldreomsorg. För att klara av att leverera en god utbildning till alla barn och en välfungerande äldreomsorg till alla äldre är det helt nödvändigt att prioritera ökade anslag till välfärden. Det är utgångspunkten i Vänsterpartiets budgetförslag, som […]

Vänsterpartiet begär granskning av bolagsstyrning

Det kommunala bolaget Stora Brunnsvik AB har allt sedan starten 2015 präglats av miljonförluster och en stor oförmåga att underhålla och förvalta ägandet av den gamla folkhögskolan. De kalkyler och underlag som presenterades för kommunfullmäktige inför kommunens beslut att köpa Brunnsvik av LO har i efterhand visat sig vara helt orealistiska glädjekalkyler. När bolaget inför […]

Stärkt äldreomsorg i Ludvika – nej till nedskärningar

Den senaste mandatperioden har den styrande majoriteten med socialdemokrater och moderater i spetsen beslutat om stora nedskärningar inom äldreomsorgen. I Fredriksberg har man avvecklat det särskilda boendet med heldygnsomsorg och avvecklat demensplatserna. Resultatet blir en lägre nivå av omsorg samtidigt som den som är i behov av stora omsorgsinsatser riskerar att tvingas flytta från Fredriksberg. […]

Vänsterpartiet begär extra styrelsemöte i Stora Brunnsvik AB

Vänsterpartiet i Ludvika genom styrelseledamot Conny Bringås begär nu med stöd avaktiebolagslagen att styrelsen för Stora Brunnsvik AB sammankallas till ett extrastyrelsemöte. Bakgrunden är att kommunen under sommaren beslutat höja det förlusttyngdabolagets kredit då bolaget annars saknar möjligheter att genomföra sina betalningar. – Det är mycket allvarligt att styrelsen inte fått information om bolagets ansträngdaekonomiska […]

En välfärd att lita på – valprogram 2022-2026

Vänsterpartiet i Ludvika går till val på parollen ”En välfärd att lita på”. I vårt lokala valprogram presenterar vi en lång rad förslag på förbättringar vi vill se i Ludvikas välfärd den kommande mandatperioden. Den nedskärningspolitik som präglat denna mandatperiod måste ersättas med en progressiv välfärdspolitik som satsar mer på skola och äldreomsorg. En viktig […]

Bryt det digitala utanförskapet med kommunala IT-lotsar

Vänsterpartiet föreslår nu i en motion till kommunfullmäktige att Ludvika kommun som en arbetsmarknadsåtgärd ska införa kommunala IT-lotsar. Syftet med detta är att bryta det stora och växande digitala utanförskap som finns i samhället, samt att skapa sysselsättning till personer som idag lever på försörjningsstöd. Motionen i sin helhet: Bryt det digitala utanförskapet – inrätta […]

Beslut på 70 miljoner ska fattas i fullmäktige, inte i slutna styrelserum

Vänsterpartiet är starkt kritiska till att Ludvika kommunfastigheter i ett beslut fattat långt från offentlighetens ljus bundit upp kommunen och skattebetalarna att under de kommande 20 åren hyra Seco Tools-fastigheten som förskola till en kostnad av 70 miljoner kronor. Förutom att den gamla industrilokalen är ett svårslaget dåligt val av förskolelokal så är det fullständigt […]

Flytta skolans kansli till Grängesberg

Vänsterpartiet har i flera år kämpat för att kommunala jobb ska utlokaliseras till Grängesberg. Syftet är främst att stärka Grängesberg som samhälle samt att förmå Ludvika kommun att använda de lokaler man äger i Grängesberg istället för att hyra kontorslokaler i Ludvika. Vid social- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 maj kommer Vänsterpartiet därför föreslå att […]

Vänsterpartiet starkt kritiskt till Ludvikahems skatteplanering, begär svar från finansministern

Efter att det kommunala bostadsbolaget Ludvikahem på fredagen beslutat att bolagets vinst på över 75 miljoner ska hållas borta från beskattning genom aktiv skatteplanering begär nu Vänsterpartiet svar från finansminister Magdalena Andersson vilka åtgärder ministern tänker vidta för att förhindra att kommunalt ägda bolag genomför transaktioner enbart i syfte att slippa betala skatt. Genom att […]

Välfärden först – Sänk hyran för skola och omsorg

Efter fullmäktiges budgetbeslut står det nu klart att Ludvika under nästa år behöver genomföra stora nedskärningar inom såväl skola som äldreomsorg. Inom förskola, grundskola, fritidshem och särskola behöver man spara motsvarande 30 årsarbetare och inom äldreomsorgen behöver man för att klara tilldelad budget sänka sina kostnader motsvarande 28 årsarbetare. Konsekvenserna av detta kommer bli väldigt […]