Vänsterpartiet Ludvika

Interpellation om fastighetsbolagets haltande budgetprocess

Interpellation till ansvarigt kommunalråd, Håge Persson (M) med anledning av fastighetsbolagets haltande budgetprocess

När majoriteten valde att avskaffa det samordnade ansvaret för fastighetsfrågor i kommunen för att istället låta LKFAB agera såväl samordnare som utförare så varnade Vänsterpartiet för att man riskerade att tappa kontrollen, och att vi behöver säkerställa en demokratisk beslutsprocess gällande större fastighetsinvesteringar.

Inför 2021 har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska göra investeringar på det skattefinansierade området för ungefär 67 miljoner. Trots att det flera gånger uttalats att fullmäktige även ska sätta ramarna för fastighetsinvesteringar i LKFAB finns inga sådana beslut fattade.

Två dagar efter att fullmäktige fastställt investeringsplanen så beslutade LKFAB om en egen investeringsplan där man under 2021 avser att investera över 100 miljoner (Bilaga till interpellation – Investeringsplan LKF AB) inom kommunala verksamhetslokaler.

Detta är kostnader som ska bäras av de kommunala nämnderna och det är investeringar som kommer att belasta det kommunala investeringsutrymmet ytterst påtagligt.

Det är en plan som innehåller flera investeringar där det saknas en politisk förankring såsom exempelvis investeringar i Brunnsvik på över 4 miljoner under 2021 och en ombyggnad av Säfsgården på över 12 miljoner under perioden 2021-2022.

Det är också en plan som innehåller en investeringsnivå som vida överstiger kommunens möjligheter till egenfinansiering. Självklart måste kommunen genom fullmäktige sätta ramarna för hur mycket LKFAB får investera på samma sätt som kommunen sätter ramar för de investeringar som ligger på Samhällsbyggnadsnämnden att hantera.

Det är också helt nödvändigt att skapa en öppen och demokratisk beslutsprocess kring fastighetsinvesteringar. De nämnder som ska bära kostnaderna för respektive investering behöver vara de som ytterst tar besluten och den totala investeringsvolymen i fastighetsbolaget måste samordnas så att kommunen på totalen håller sina investeringar på en ekonomiskt hållbar nivå.

Vi kan inte ha en ordning där fastighetsbolaget är isolerade från alla sparkrav och fritt kan välja hur mycket pengar man investerar. Någon ordning ska det vara i en kommun. Därför vill jag fråga kommunalrådet med ansvar för LKFAB, Håge Persson (M) följande:

1) Hur säkerställer vi att investeringsvolymen i LKFAB både 2021 och på längre sikt underställs kommunfullmäktige, sätts i relation till nämndernas ekonomiska förutsättningar och samordnas med kommunkoncernens övriga investeringar?

2) Hur säkerställer vi en demokratisk beslutsprocess för kommunkoncernens fastighetsinvesteringar?

För Vänsterpartiet

Lars Handegard
Gruppledare

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera