Vänsterpartiet Ludvika

LudvikaHem har inte mandat att köra över fullmäktige

FB-LagOchKFI går gavs Holmsund Invest AB tillträde till de fastigheter som man köpt från LudvikaHem. Detta efter att kommunalrådet Leif Pettersson (S) på en extra bolagsstämma i måndags godkände affären.

Eftersom försäljningen har överklagats av bland andra Vänsterpartiet så har inte fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ännu. För tillfället inväntas besked om Kammarrätten beviljar prövningstillstånd.

Vid flera tillfällen har LudvikaHem genom styrelseordförande Ingvar Henriksson (S) meddelat att man tänker avvakta den juridiska processen innan man säljer fastigheterna. Något man nu alltså struntar i.

Förutom det uppenbart olämpliga i att bryta mot tidigare utfästelser är det dessutom så att man nu går emot fullmäktiges beslut. Det är också troligt att beslutet att sälja trots pågående process även strider mot kommunallagen.

När majoriteten den 1/6 drev igenom beslutet om utförsäljning i kommunfullmäktige bestod beslutet dels i att godkänna en försäljning, dels att godkänna upprättade köpeavtal mellan LudvikaHem och Holmsund Invest. I köpeavtalen för de tre fastigheterna framgår klart och tydligt att tillträde till fastigheterna inte kan ske innan fullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Detta framgår av avtalspunkt 5.1 a där man skriver följande under rubriken Villkor för tillträde.

”Partnernas skyldighet att fullborda överlåtelsen enligt detta avtal är villkorad av att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och säljarens aktieägare genom bolagsstämma godkänner överlåtelsen enligt detta avtal och överlåtelseavtalen. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut ska ha vunnit laga kraft”

Detta avtal är antaget av kommunfullmäktige, vilket är Ludvika kommuns högsta beslutande organ. LudvikaHem har som helägt kommunalt bolag inget mandat att överpröva fullmäktiges beslut.

Det är dessutom ytterst tveksamt om försäljning innan beslutet vunnit laga kraft är förenligt med kommunallagen. Detta eftersom försäljningen innebär att beslutet i praktiken inte kan ändras om domstolen så skulle besluta.

Detta regleras i 13 kapitlet, 14:e paragrafen i kommunallagen, där man skriver följande

”Ett beslut som kan överklagas enligt detta kapitel får inte verkställas innan det fått laga kraft om inte särskilda skäl talar mot det. Vid bedömning ska särskild hänsyn tas till om verkställigheten av besluter kommer att kunna rättas”

I förarbetet till lagen (proposition 2016/17:171) förtydligas vad lagstiftaren menar med detta. En fastighetsaffär som i detta fall är ett skolboksexempel på civilrättslig bundenhet.

”För att undvika att beslut som upphävts av domstol inte kan rättas i efterhand, t.ex. på grund av civilrättslig bundenhet, ska det i lagen förtydligas att kommunala beslut som inte kan rättas som huvudregel inte får verkställas innan de fått laga kraft”

Det är anmärkningsvärt att majoriteten i Ludvika har så bråttom att genomföra utförsäljningen att man uppenbarligen är beredd att bryta mot lagar och köra över fullmäktigebeslut. Vore det inte bättre att hålla fast vid tidigare löften och fattade beslut? Det borde vara en självklarhet oavsett vad man tycker i sakfrågan.

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera