Vänsterpartiet Ludvika

Spara på bilar – inte på välfärdsarbetare!

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 januari beslutades om en rad besparingsåtgärder för att minska kommunens kostnader. Föga förvånande väljer den nya mitten-högermajoriteten att rikta udden mot välfärdens mest centrala delar istället för att fokusera på genomtänkta strukturella förändringar som inte försämrar välfärden.

Redan vid budgetfullmäktige i november 2018 valde man att prioritera ett tvåprocentigt överskottsmål framför bibehållen välfärd. På grund av det saknas det sedan tidigare ett tiotal miljoner i årets driftbudget och resultatet kommer att bli kännbara nedskärningar.

Trots ett bristfälligt underlag beslutade kommunstyrelsen i dag att under kommande tre år spara 22 miljoner kronor genom ”personaloptimeringar”. Vad det innebär i praktiken framgår inte av förslaget men klart är att de 5,6 miljoner som ska ”optimeras bort” under 2019 ska fördelas mellan vård- och omsorg (3,3 miljoner), social- och utbildning (1,5 miljon) och kommunstyrelsens förvaltning (0,8 miljoner).

Det här kommer i första hand att innebära en sänkt bemanning inom en redan allt för slimmad äldreomsorg.

En ytterst anmärkningsvärd detalj är att ingen av de berörda nämnder som nu åläggs av kommunstyrelsen att sänka sina personalkostnader har tillfrågats. Förslaget är helt en tjänstemannaprodukt och inte ens presidiet i respektive nämnd har tillfrågats eller haft möjlighet att lämna synpunkter.

– Beskedet på kommunstyrelsen var tydligt, nu är det viktigare att det går snabbt än att det blir genomtänkta och demokratiskt förankrade beslut säger oppositionsrådet Lars Handegard i en kommentar.

Vänsterpartiet begärde att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med en konkretisering vad man menar med personaloptimering samt att berörda nämnder skulle ges möjlighet att yttra sig. Mot detta röstade majoriteten nej.

Vänsterpartiet anser att både tilldelade budgetramar och de ytterligare besparingsåtgärder som nu föreslås är kortsiktiga och ogenomtänkta. Dessa kommer innebära ett rejält stålbad för välfärden i Ludvika och risken är uppenbar att slutresultatet blir ökade kostnader för både sjukfrånvaro och försörjningsstöd samt sänkt kvalitet inom välfärden. Därför yrkade Vänsterpartiet avslag på förslaget och yrkade istället på att budgeterat överskottsmål ska sänkas och nämnderna tilldelas mer pengar.

– Med dagens beslut saknas det minst 12 miljoner inom vård- och omsorg i år, något som kommer bli väldigt kännbart och både öka kostnaderna för sjukfrånvaro och försörjningsstöd fortsätter Handegard.

Under höstens budgetprocess presenterade Vänsterpartiet en genomarbetad åtgärdsplan som på tre år skulle sänka kommunens kostnader med 100 miljoner utan att drabba välfärden.

Ett av de områden där man vill se rejäla besparingar rör kommunens fordonsflotta.

Inom kommunen och de kommunala bolagen finns närmare 170 personbilar och flera av dem går så lite som några hundra mil per år. Genomsnittskostnaden för en kommunal personbil uppgår till ca 100.000 kronor plus bränslekostnader. Det mest extrema exemplet är en personbil som ägs av LudvikaHem som inte ens går 300 mil per år – den är extrem men det finns gott om fordon som används ytterst lite. De extra besparingar som nu åläggs vård- och omsorg hade man istället kunnat hämta hem genom att omgående påbörja en effektivisering av den kommunala fordonsflottan.

– Att det här är tråkiga men nödvändiga åtgärder stämmer inte. Nog kan jag förstå att Socialdemokraterna i ett försök att rädda sitt ansikte inför besvikna väljare kommer att påstå det men det finns flera alternativ till dessa nedskärningar. Att sänka överskottsmålet och istället fokusera på verkligt genomtänkta och långsiktiga besparingar istället för dessa ogenomtänkta panikåtgärder är fullt möjligt.

Ytterligare åtgärder som skulle kunna sänka kommunens kostnader och samtidigt öka kvalitén inom välfärden är exempelvis att omvandla merparten av de ca 100 årsarbeten som utförs av timvikarier till fasta jobb – då slipper vi en massa onödig och kostsam bemanningsadministration, introduktion och personalomsättning avslutar Handegard.

För ytterligare information, kontakta

Lars Handegard (V)
Oppositionsråd
076 – 555 81 97

Relevanta dokument

Vänsterpartiets reservation mot kommunstyrelsens besparingsbeslut (2019-01-22)

Vänsterpartiets budgetförslag 2019 inkl. besparingar

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera