Vänsterpartiet Ludvika

Stärk välfärden i Ludvika kommun

Det råder idag en påtaglig resursbrist inom Ludvikas välfärd. Inte minst är situationen mycket ansträngd inom skola och äldreomsorg. För att klara av att leverera en god utbildning till alla barn och en välfungerande äldreomsorg till alla äldre är det helt nödvändigt att prioritera ökade anslag till välfärden.

Det är utgångspunkten i Vänsterpartiets budgetförslag, som om det blir verklighet skulle innebära omkring 37 miljoner mer till Ludvikas välfärd jämfört med den styrande majoritetens budgetförslag. Pengar som är helt nödvändiga för att stärka välfärden i Ludvika kommun. Inte minst om vi vill komma till rätta med den stora sjukfrånvaron inom äldreomsorgen och om vi menar allvar med målet om att bli en av landets bästa skolkommuner.

För att klara denna kraftiga ökning till välfärden så föreslår vi bland annat att 10 miljoner av balanserade vinstmedel i LKFAB ska användas för att öka kommunens finansiella intäkter, att hyrorna till social- och utbildning, vård- och omsorg samt kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ska sänkas med 8 miljoner kronor samt att det budgeterade resultatet ska sänkas till 11,5 miljoner.

Vi vill även att kommunfullmäktige sätter ett tak på hur mycket det kommunala fastighetsbolaget får öka sina hyresintäkter från kommunen. Vänsterpartiet vill se ett tak på maximalt 1,5% uppräkning av hyrorna under 2023. De föreslagna hyressänkningarna på 8 miljoner skall ske efter uppräkning av 2023 års hyror.

Pengarna finns för att stärka Ludvika välfärd. Det är hög tid att prioritera behoven i skola och äldreomsorg framför miljonregn över kommunens fastighetsbolag och oansvarigt höga överskottsmål.

Skrota de ospecificerade sparkraven på 30 miljoner

Under några år har majoriteten valt att lägga en ospecificerad så kallad strukturplan, ett krav på sänkta kostnader på 30 miljoner per år. Detta skapar en stor otydlighet för nämnderna eftersom det förutsätter att nämnderna inte förbrukar tilldelade budgetmedel.

Vill man sänka kostnader så behöver man också peka ut vart dessa pengar ska sparas och hur det ska fördelas mellan nämnderna. Från Vänsterpartiets sida vill vi spara totalt 8 miljoner genom att minska anslagen till kommunikation och näringslivsenhet med sammanlagt 1,5 miljoner samt genom återhållsamhet när det gäller inköp och konsulter med 6,5 miljoner. Det blir en stor otydlighet och osäkerhet när man inte vet hur dessa 30 miljoner ska sparas. Ett tydligt tecken på denna otydlighet ser vi om vi tittar på hur nämnderna under 2022 lyckats leverera till den så kallade strukturplanen. Alla nämnder har räknat med att förbruka tilldelade budgetmedel genom att lägga ut tilldelade pengar i sin ram. Gör man det så håller inte strukturplanen.

Det är en stor brist att kommunfullmäktige inte tydligt vet hur dessa 30 miljoner ska fördelas när man antar budgetramar för 2023. Det enda som står klart är att om fördelningen av sparkraven sker baserat på nämndernas storlek så ska skolan avstå från 9,5 miljoner av tilldelad ram. För vård- och omsorg är siffran 11,5 miljoner.

Att kommunen 2022 ser ut att klara budgeterat resultat trots denna minst sagt otydliga hantering av sparkrav beror uteslutande på ökade intäkter. När vi nu har en blåbrun majoritet i riksdagen som uppenbart inte är beredda att möta de ökande behoven i kommunerna är det väldigt vanskligt att budgetera med en sådan stor otydlighet. Det enda rimliga är att specificera vart och hur pengarna ska sparas eller att helt skrota strukturplanen.

En av landets bästa skolkommuner

Sedan flera år har Ludvika kommun som mål att bli en av landets bästa skolkommuner. Trots detta ligger Ludvika kommun i den absoluta botten när det gäller hur mycket pengar man satsar på sina grundskolor. Faktum är att av landets 290 kommuner är det bara 7-8 stycken som satsar mindre på skolan än vad man gör i Ludvika.

Inom skolan vittnas det om en ständig och påtaglig resursbrist, där elever som har behov av extra stöd hamnar i kläm. Menar man allvar med att man ska bli en av landets bästa skolkommuner och om man vill att fler ska flytta till vår kommun så måste grundskolan få ökade resurser. För 2023 föreslår Vänsterpartiet att skola och förskola får en budgetram på 549 miljoner och en hyressänkning på 3,5 miljoner.
Ludvika är en av de kommuner i landet som har högst andel barn som lever i fattiga familjer. Inte minst därför så vill vi att Social- och utbildning inför fri skolfrukt från förskoleklass till och med årskurs sex samt att förskoletaxan justeras så att alla familjer med en samlad månadsinkomst understigande ett halvt prisbasbelopp (26 250 kr) får helt avgiftsfri förskola.

Satsning på kulturskolan

Den blåbruna riksdagsmajoriteten har beslutat att halvera statens stöd till landets kulturskolor. Något som riskerar att tvinga fram nedskärningar eller avgiftshöjningar. För att undvika detta vill Vänsterpartiet öka anslagen till kulturskolan inom VBU. Vi vill dessutom se att terminsavgiften helt slopas liksom avgiften för instrumenthyra.

Många familjer har det oerhört tungt ekonomiskt nu och det är väldigt viktigt att vi ser till att inga barn ska behöva avstå från deltagande i kulturskolans verksamhet av ekonomiska skäl. Därför föreslår vi att kulturskolan tilldelas en budgetram på 9,8 miljoner kronor. Detta skulle både kompensera för det sänkta statsbidraget och möjliggöra att man inför nolltaxa i verksamheten.

Använd vinstmedel från LKFAB till jobbskapande åtgärder

Under de två senaste åren har det kommunala fastighetsbolaget LKFAB gjort en vinst på 20 miljoner kronor. Det är pengar som till sista krona kommer från hyresinbetalningar från kommunen. Det är i första hand skola och äldreomsorg som betalt mer i hyra för sina lokaler än vad kommunens fastighetsbolag haft kostnader för att tillhandahålla lokalerna.

Likheterna mellan hur LKFAB plockar vinstmiljoner ur Ludvikas välfärd, och de giriga riskkapitalister som plockar pengar ur välfärden är påtagliga. Det är helt vansinnigt att kommunens eget fastighetsbolag gör vinster på att plocka pengar ur våra klassrum, hemtjänstgrupper och särskilda boenden. Det var knappast tanken när kommunen valde att bolagisera ägande och förvaltning av sina fastigheter.
De här vinstpengarna hör hemma i välfärden. Därför vill Vänsterpartiet under nästa år återföra 10 miljoner från fastighetsbolaget till kommunen. Dessa pengar vill vi öronmärka till en storsatsning på jobbskapande åtgärder. Ludvika ligger oroande högt när det gäller arbetslöshet och ett stort antal personer lever idag på försörjningsstöd enbart på grund av arbetslöshet.

De 10 miljoner vi vill satsa på jobbskapande åtgärder vill vi bland annat använda för att inrätta en fritidsbank så att barnfamiljer ska kunna låna utrustning för att kunna ta del av de många fina fritidsaktiviteter som finns runtom i vår kommun. Vi vill även införa en så kallad fixartjänst för äldre, återinföra matdistribution till äldre samt införa så kallade IT-lotsar i alla större kommundelar. Vi vill även att kommunorganisationer blir betydligt mer aktiv i att skapa praktikplatser och arbetsmarknadsanställningar. På så sätt kan de här pengarna användas till att både sänka kommunens kostnader för försörjningsstöd, och inte minst se till att ta många Ludvikabor från utanförskap och bidragsberoende till sysselsättning med en egen lön att leva på. Det skulle dessutom innebära en ökad service till framförallt äldre och barnfamiljer.

Stoppa nedskärningarna inom äldreomsorgen

Tidigare i år beslutade den styrande majoriteten om stora nedskärningar i Ludvikas äldreomsorg. Målet är att kraftigt minska personalkostnaderna. Den omsorgspersonal som slet så hårt under pandemin belönas med stora sparkrav i verksamheten.

Den budgetram som majoriteten föreslår för nästa år förutsätter även den fortsatta sänkningar av personalkostnaderna. De välfärdshjältar som sliter inom äldreomsorgen ska tvingas att springa ännu snabbare. Så mycket för vallöften om ökad bemanning.

En förutsättning för att komma till rätta med de allt för höga sjuktalen är en ökad bemanning inom äldreomsorgen. På sikt kan en sådan satsning resultera i sänkta sjuklönekostnader men det kommer att krävas mer pengar till vård- och omsorg för att kunna satsa på en ökad bemanning och andra åtgärder som kan minska sjukfrånvaron.

De otrygga jobben måste bort och ersättas med fasta jobb. Även om det tycks finnas en majoritet för det i nämnden så kommer en sådan satsning att kräva mer pengar. Då duger inte majoritetens föreslagna nedskärningsbudget.

För nästa år föreslår Vänsterpartiet en budgetram till vård- och omsorg på 657 miljoner och en hyressänkning på 3,5 miljoner. Med en sådan ram skulle sparkraven kunna slopas och nämnden skulle istället kunna satsa mer pengar på ökad bemanning och fler fasta jobb.
Vi vill även öronmärka 2 miljoner nästa år för att återetablera ett särskilt boende med heldygnsomsorg och demensplatser på Säfsgården. De nedskärningar som gjordes där var ett stort misstag som skapat ökad otrygghet bland de äldre i Fredriksberg. Att den nya boendeformen med hemtjänstinsatser inte är någon större framgång är verkligen ingen överdrift. Vi vet också att antalet äldre äldre i kommunen kommer att öka de kommande åren. Då behöver vi fler demensplatser. Gör om och gör rätt. Återställ Säfsgården.

Fortsatt satsning på föreningslivet

Vänsterpartiet välkomnar att majoriteten under de senaste åren höjt föreningsbidragen. Det är något vi vill fortsätta att göra. Inte minst blir det viktigt med ökade föreningsbidrag i takt med att kostnaderna ökar i samhället. Därför vill vi öka föreningsbidragen under nästa år med ytterligare en miljon kronor. Vi vill även se över och sänka avgifterna för entré till kommunens badhus.

Vi föreslår att kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för nästa år tilldelas en ram på 200 miljoner och en hyressänkning på en miljon.

Budgeten i siffror

Driftbudget 2023
RamområdeBudgetram (tkr)Hyressänkning
Revisionen1 250
Kommunstyrelsen120 000
VBU (exkl. kulturskolan)195 750
Kulturskolan9 800
Räddningstjänst Dala Mitt36 100
Social- och utbildning (skola)549 0003 500
Social- och utbildning (IFO)170 000
Vård- och omsorg657 0003 500
Kultur- och samhällsutveckling200 0001 000
Summa1 938 9008 000
Resultatbudget 2023
Nettokostnader-1 887 469
Avskrivningar– 42 715
Förändring pensioner– 62 000
Resultat 1– 1 992 184
Skatteintäkter1 964 639
Finansnetto39 000
Resultat 211 455
Resultatnivå0,6%

Här kan du titta på fullmäktiges budgetdebatt (2022-11-21)

Här kan du ladda hem vårt budgetförslag i PDF-format

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera