Vänsterpartiet Ludvika

Välfärd och arbetsmarknad i fokus i V-budget

FB-skatteplaneringInför budgetfullmäktige den 3 juni presenterar Vänsterpartiet idag sitt budgetförslag för 2020. En budget som sätter stort fokus på välfärd och jobbskapande åtgärder.

– Till skillnad från majoriteten som envist håller fast vid ett alldeles för högt överskottsmål som tvingar fram kortsiktiga och ogenomtänkta besparingar som bara leder till försämrad välfärd och budgetunderskott väljer vi proaktiva satsningar för att förbättra välfärden och motverka sociala kostnader säger oppositionsråd Lars Handegard i en kommentar.

18 miljoner i extrasatsning på jobbskapande åtgärder

Vänsterpartiet föreslår totalt 18 miljoner i jobbskapande åtgärder för att vända trenden med ökade kostnader för försörjningsstöd. Bland annat vill vi tillföra Samhällsbyggnadsnämnden 1.8 miljoner för att bibehålla betesdjursprojektet.

Genom laglig men moraliskt tveksam skatteplanering har Ludvikahem undgått att betala bolagsskatt på ca 5,5 miljoner. Dessa pengar ansåg Vänsterpartiet skulle utbetalas till Ludvika kommun för att finansiera införande av fixartjänst och återinförande av matdistribution i äldreomsorgen. Det förslaget ratades av den styrande majoriteten.

Nu föreslår Vänsterpartiet istället att dessa pengar ska öronmärkas för sociala projekt i de kommunala bolagen.

– En kommun ska inte syssla med skatteplanering och göra transaktioner enbart för att slippa betala skatt. Vi kräver att de miljoner som Ludvikahem undvek att betala i bolagsskatt genom att skicka sin vinst som koncernbidrag till Ludvika kommunfastigheter AB till sista krona investeras i sociala projekt, fortsätter Handegard.

Sänkta hyreskostnader och sociala projekt inom fastighetsbolagen

Från årsskiftet kommer ett stort antal fastigheter att föras över till det kommunala fastighetsbolaget LKFAB. Genom en bokföringstekniskt förändrad avskrivningstid sänks då kommunens avskrivningskostnader med ungefär 22 miljoner konor per år. I det läge Ludvika kommun befinner sig med stora sociala utmaningar och stora välfärdsbehov vill Vänsterpartiet använda 15 av dessa miljoner till sänkta hyror för kommunen för att frigöra medel till välfärdssatsningar. Resterande 7 miljoner ska användas till ökat fastighetsunderhåll.

Vi står inför stora välfärdsutmaningar i Ludvika och att då satsa tiotals miljoner på ökat fastighetsunderhåll samtidigt som välfärden tvingas till stora nedskärningar är helt orimligt och något vi i Vänsterpartiet starkt motsätter oss.

Fler fasta jobb – feministisk reform som sänker kommunens kostnader

I sin budget vill Vänsterpartiet se en ökad satsning på fasta jobb inom äldreomsorgen. I dag utförs en stor del av allt arbete av timvikarier med otrygga anställningar. Genom att öka den tillsvidareanställda grundbemanningen kan kostnaden för bemanningsadministration sänkas samtidigt som utsatta grupper på arbetsmarknaden får rejält ökad anställningstrygghet.

Fullmäktige har redan bifallit en motion från Vänsterpartiet som går ut på att minska de otrygga anställningarna till förmån för fasta jobb, det är nu hög tid att beslutet verkställs.

Rationaliseringar inom IT och fordon

I sin budget föreslår Vänsterpartiet besparingar genom rationaliseringar på IT och fordonssidan med totalt 4 miljoner konor under 2020. Genom sammanslagningen av IT-enheterna i Ludvika och Smedjebacken kan antalet konsulttimmar sänkas. Vi vill också se ökad leasingtid och en mer prismedveten upphandling av hårdvara och tjänster. På fordonssidan finns en stor potential till sänkta kostnader genom ökad samordning.

Investeringar

Vid budgetfullmäktige den 3 juni ska ett antal kommande investeringar pekas ut som prioriterade samt anta investeringsramar. Vi vill se ett par större avvikelser jämfört med tjänstemannaförslaget. Vi vill dels flytta fram parkeringshuset till tidigast 2021. Vi är inte beredda att stödja ett bygge innan det är klart med någon icke-kommunal aktör som är beredd att bebygga merparten av Orren med bostäder i blandad upplåtelseform.

Vi vill även stryka fordonsinvesteringar och anser att kommunen istället ska använda leasing vid inköp av fordon. Vi vill också de en fördubbling av anslaget till kulturbyggnader från 300.000 till 600.000 kronor per år samt att projektet med GC-väg längs jägarnäsvägen skjuts fram ett år och budgeteras med 3 miljoner per år under 2021 och 2022.

Kompletteringar under hösten

Det är viktigt att poängtera att kommunen med stor sannolikhet behöver justera driftbudgeten under hösten 2019. Det finns flera stora osäkerhetsfaktorer, bland annat en osäkerhet vad den nya regeringens höstbudget kommer innebära för kommunsektorn samt det faktum att vi ännu vet väldigt lite om det ekonomiska utfallet i Ludvika för 2019. Det är för tidigt på året för att göra säkra prognoser.

Sammanställning, driftbudget Vänsterpartiet

Revisionen
1.400 tkr

Kommunstyrelsen
119.500 tkr

VBU
183.500 tkr

Social- och utbildning (skola/förskola)
480.000 tk

Social välfärd (IFO)
165.000 tkr

Vård- och omsorg
585.000 tkr

Samhällsbyggnads
129.000 tkr

Kultur- och fritid
42.500 tkr

Sänkta hyror i samband med ändrad avskrivning/överföring till LKFAB
– 15.000 tkr

Rationaliseringar fordon/IT
– 4.000 tkr

Minskad byråkrati, fler fast anställda VOO
-3.000 tkr

Betesdjur 2020
1.800 tkr

Jobbsatsning 2020
10.700 tkr

Kostnad, fordonsleasing
600 tkr

Nettoram, totalt
1.728.219 tkr

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera