Vänsterpartiet Ludvika

Välfärden först – Sänk hyran för skola och omsorg

Välfärden först - OmsorgEfter fullmäktiges budgetbeslut står det nu klart att Ludvika under nästa år behöver genomföra stora nedskärningar inom såväl skola som äldreomsorg. Inom förskola, grundskola, fritidshem och särskola behöver man spara motsvarande 30 årsarbetare och inom äldreomsorgen behöver man för att klara tilldelad budget sänka sina kostnader motsvarande 28 årsarbetare. Konsekvenserna av detta kommer bli väldigt kännbara.

I sin konsekvensbeskrivning skriver Social- och utbildningsnämnden bland annat ”Risken är väldigt hög att både på kort som lång sikt påverkas både resultaten för betygen […] och gymnasiebehörigheten till det sämre. Barns och elevers möjlighet till anpassad undervisning kommer försämras, området trygghet och studiero kan påverkas tydligt negativt”. De åtgärder som planeras inom vård- och omsorg är bland annat sänka personalkostnader med 8 miljoner kronor och en besparing på 700.000 kronor inom nattinsatser samt besparingar i boendeplatser på 2 miljoner kronor. De konsekvenser som lyfts fram under budgetberedningen pekar bland annat på svårighet att leva upp till heltid som norm, fler delade turer och sämre personalkontinuitet.

I en tid när hela Sverige är överens om att äldreomsorgen behöver ökade resurser, och där regeringen sänder riktade statsbidrag till kommunerna i syfte att stärka äldreomsorgen så väljer den blågrå majoriteten bestående av S, M, L och KD att besluta om nedskärningar i äldreomsorgen.

Välfärden först - SkolaSamtidigt kan vi konstatera att kommunens kostnader för fastighetsunderhåll på ett par år har tillåtits att fördubblats och att det kommunala fastighetsbolaget LKFAB under 2020 beräknas gå med 14,5 miljoner i vinst. Dessutom har man sedan fastighetsbeståndets ägande överfördes till det kommunala fastighetsbolaget fyrdubblat investeringstakten i kommunala verksamhetslokaler. Under nästa år planeras investeringar på över 100 miljoner kronor.

Vänsterpartiet föreslog i sitt budgetförslag att årets beräknade överskott, som till stor del beror på de extra välfärdsmiljarder som inte minst tillkommit tack vare Vänsterpartiets agerande som vågmästare i riksdagen, delvis skulle placeras i en utjämningsreserv för att möjliggöra ett lägre budgeterat överskott. Vidare föreslog Vänsterpartiet att LKFAB skulle sänka hyrorna till kommunen med 8 miljoner. Dessa åtgärder hade tillsammans frigjort ungefär 25 miljoner extra för att stärka välfärden.

Med Vänsterpartiets budget hade man idag inte behövt diskutera nedskärningar inom varken skola eller äldreomsorg.

När det nu står klart även för majoritetens nämndspolitiker att nästa års budget innebär rejäla och kännbara nedskärningar som kommer att försämra omsorgen av våra äldre, och försämra våra barns möjligheter till en bra utbildning så begär nu Vänsterpartiet med stöd av aktiebolagslagen att styrelsen för Ludvika Kommunfastigheter AB sammankallas, för att på ett extra styrelsemöte innan årsskiftet diskutera en revidering av bolagets budget för 2021.

Där föreslår Vänsterpartiet en rad åtgärder som sammantaget kan mildra kraven på nedskärningar inom skola och äldreomsorg med 14 miljoner kronor under nästa år samt en satsning på jobbskapande åtgärder på 2,5 miljoner för att lyfta fler personer från arbetslöshet och bidragsberoende till sysselsättning.

– Vi befinner oss i en mycket allvarlig situation och inom såväl förskola, skola som äldreomsorg ökar nu sparkraven. I det läget är det inte rimligt att driva igenom en rekordökning av fastighetsunderhållet, säger oppositionsråd Lars Handegard i en kommentar.

Ett uttalat syfte när man valde att överföra ägandet av kommunens verksamhetslokaler till LKFAB var att använda delar av det ekonomiska utrymme som uppstod till att stärka välfärden. Det uttalandes vid flera tillfällen av såväl VD som styrelseordförande.

– Jag vill se den socialdemokrat som törs se sina väljare i ögonen och säga att det är viktigare med ett kraftigt ökat fastighetsunderhåll än med resurser till skola och äldreomsorg. Det här är ett helt nödvändigt förslag till justering. Välfärden måste komma först, fortsätter Handegard.

En förklaring till varför LKFAB gör en stor vinst 2020 är att underhåll och reparationer minskat i pandemins spår. Trots det har majoriteten beslutat om såväl budgeterad vinst (2,5 miljoner) som ökade anslag till underhåll (31 miljoner) under nästa år. Detta trots att det med stor sannolikhet kommer vara svårt att upparbeta underhållsmedlen även nästa år.

– I den situation kommunen befinner sig måste vi bidra både genom att ta ett större ansvar för det kommungemensamma arbetet med jobbskapande åtgärder och genom att sänka hyrorna till skola och äldreomsorg, säger LKFABs styrelseledamot Conny Bringås.

– Resultatet för 2020 kommer att landa på ungefär 14,5 miljoner kronor. Detta resultat bör reserveras i bokslutet för underhållsåtgärder under nästa år, för att skapa utrymme för hyressänkningar och satsningar på jobbskapande åtgärder. Vi kan inte öka fastighetskostnaderna på detta sätt samtidigt som välfärden blöder, avslutar Bringås som i dag med stöd av Aktiebolagslagen 8 kapitlet §12 begärt att styrelsen kallas till ett extra styrelsemöte för att diskutera vänsterpartiets förslag till åtgärder.

De förslag som Vänsterpartiet föreslår för LKFAB:s styrelse på det extrainsatta styrelsemötet

• Att styrelsen beslutar att årets resultat, som prognostiseras till ca 14,5 miljoner i det kommande bokslutet ska reserveras för kommande reparations- och underhållsåtgärder

• Att styrelsen beslutar revidera budget för 2021 enligt följande
o Budgeterade medel för underhåll och reparationer sänks med 14,5 miljoner
o Budgeterat resultat sänks med 2,0 miljoner
o Budgetering med 2,5 miljoner för koncerngemensamma jobbskapande åtgärder
o Budgeterad sänkning av hyresintäkter med 7,0 miljoner vardera från Social- och utbildning verksamhetsområde skola samt Vård- och omsorg

• Att styrelsen beslutar kalla till extra bolagsstämma och där föreslå ägaren att fastställa reviderad budget för 2021

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera