Vänsterpartiet Ludvika

Vänsterpartiet begär granskning av bolagsstyrning

Det kommunala bolaget Stora Brunnsvik AB har allt sedan starten 2015 präglats av miljonförluster och en stor oförmåga att underhålla och förvalta ägandet av den gamla folkhögskolan. De kalkyler och underlag som presenterades för kommunfullmäktige inför kommunens beslut att köpa Brunnsvik av LO har i efterhand visat sig vara helt orealistiska glädjekalkyler.

När bolaget inför sommaren 2022 drabbades av en akut likviditetsbrist där bolaget riskerade att hamna på obestånd valde VD och ordförande att inte informera övriga styrelsen om bolagets ekonomiska situation. Därmed förhindrads styrelsen att fullfölja det krav på att bevaka och granska bolagets ekonomiska situation som åligger styrelsen enligt aktiebolagslagen (ABL 8 kap, 4§). För detta vilar ett stort ansvar på styrelsens ordförande Ingvar Henriksson.

Styrelseordförandes skyldighet att bland annat sammankalla styrelsen när så behövs är även det reglerat i aktiebolagslagen. Att avstå från att sammankalla styrelsen när ett bolag riskerar att tvingas ställa in sina betalningar är enligt vår mening ytterst ansvarslöst.

Därför begär nu Vänsterpartiet att bolagets revisorer omgående granskar hur ledningen av Stora Brunnsvik AB fungerar. Såväl hur VD som styrelseordförande fullföljer det ansvar som respektive uppdrag innebär.

Vi begär även att revisorerna i Ludvika Kommunfastigheter AB granskar de räntefria lån som bolaget gett till Stora Brunnsvik AB. Trots att styrelsen enligt de uppgifter som styrelsens ordförande lämnat till kommunfullmäktige (skriftligt svar på interpellation, lämnat i fullmäktige 2020-12-07) beslutat att Stora Brunnsvik AB ska betala ränta på de lån man har hos Ludvika Kommunfastigheter AB har inga räntekostnader bokförts. Resultatet blir därmed i praktiken att Ludvikas skattebetalare agerar räntefri bank åt Stora Brunnsvik AB, samtidigt som koncernen tvingas ta större lån och betala mer i ränta för övriga kommunala investeringar.

Oavsett om det är styrelsens ordförande som lämnat vilseledande uppgifter till kommunfullmäktige eller om det är förvaltningen som inte verkställt fattade styrelsebeslut så anser vi att en granskning är nödvändig. Sammantaget menar vi att ovanstående tyder på en bristande ledning och styrning i Stora Brunnsvik AB och tveksamheter i hur LKFAB hanterar utlåning till andra bolag i koncernen. Detta menar vi att revisorerna behöver granska.

För Vänsterpartiet

Lars Handegard
Gruppledare

Läs mer: Svar på interpellation där det framgår att Stora Brunnsvik AB ska betala ränta

Därför ska du rösta på Vänsterpartiet

Läs vårt lokala valprogram

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelsen och möjliggöra ytterligare funktionalitet View more
Acceptera